THỰC TẬP VI XỬ LÝ(Lophoclai_caithien_Dientu_DH_HK1.21.22)

CHỦ NHẬT(Tiết 7-12)

https://meet.google.com/jbo-hveo-iiv