Lớp học cải thiện HK 1 -2021-2022

Học phần: Công nghệ & Thiết bị in hoa Xử lý hoàn tất VLD

Tiết học 7-12; Vào Chủ nhật từ ngày 17 tháng 10 năm 2021.

Lớp học online: google meet; meet.google.com/jys-kkby-mfx

GV: Đào Anh Tuấn