Học phần được học vào tiết 1-3, các ngày thứ 4 trong tuần, bắt đầu từ thứ 4, ngày 20/10/2021.

Link lớp học trên Meet: https://meet.google.com/gco-ubqt-ecf