Bài giảng “ Xử lý tín hiệu số ” trình bày một cách hệ thống từ những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số dựa trên các công cụ toán học. Đặc biệt bài giảng dành phần lớn cho việc phân tích và tổng hợp cho các  bộ lọc số làm cơ sở cho việc ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau