Học phần giúp sinh viên thực hiện các bước thiết kế bộ mẫu cắt sản phẩm thời trang bằng phương pháp mô hình ghim trên Manơcanh và các kỹ thuật tạo mẫu. Thành thạo các thao tác ghim, hiệu chỉnh nguyên liệu trên manơcanh

Xác định được các phương tiện, kỹ thuật phù hợp để thiết kế mẫu trang phục thời trang bằng phương pháp mô hình ghim trên Manơcanh và các kỹ thuật tạo mẫu.

Thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, đánh giá chất lượng bộ mẫu cắt sản phẩm thời trang bằng phương pháp mô hình ghim trên Manơcanh