Học phần thực tập CNSX Malt và Bia giúp sinh viên nhận biết các loại nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, giải thích được quy trình công nghệ, trình bày được phương pháp thực hiện trên các thiết bị sử dụng đối với mỗi công đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất Malt & Bia