0111000255 - Kỹ thuật điện tử - Lớp: DHCK15A1CL - Học kỳ I - NH 2021 2022

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Phạm Văn Nam

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi:Tiết 1-3 - Ngày 27/12/2021