0101001878 - Kỹ thuật điện tử - Lớp: DHKM15A2HN - Học kỳ I - NH 2021 2022

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Phạm Văn Nam

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 7-9 - Ngày 27/12/2021