Môn học phần: 0101001890 - Xử lý tín hiệu số

Lớp: DHTI15A23HN  - Nhóm 1

Thời gian:  Ngày 27/12 Từ tiết 10-12

Phòng: https://meet.google.com/yje-kwou-hxf