GV Coi thi 1: Phạm Thị Thu Hà; GV Coi thi 2: Giáp Văn Dương

Các em vào sớm 5p từ 12h25 để nghe phổ biến quy chế thi

Mã phòng thi chung: https://meet.google.com/qkf-wcnq-rkj

Mã phòng chờ: https://meet.google.com/fpx-pfcn-now

Mã phòng hỏi thi: https://meet.google.com/hvi-abgv-ivd