GVCT1: Trần Thu Hương; GVCT2: Giáp Văn Dương

Các em vào sớm 5p từ 06h55 để nghe phổ biến quy chế thi

Mã phòng thi chung: https://meet.google.com/qkf-wcnq-rkj

Mã phòng chờ: https://meet.google.com/fpx-pfcn-now

Mã phòng hỏi thi: https://meet.google.com/cmd-dpny-ifz