Môn thi: Kỹ thuật lập trình

Tiết: 1-4 Ngày 29/12/2021

Phòng: https://meet.google.com/sau-ftoq-ife