Học phần Thực tập cuối khóa của lớp Đại học Kinh doanh thương mại 12A2 HN được thực hiện từ 20/12/2021 - 24/01/2022 do Thầy Trần Mạnh Hùng và Thầy Trần Thọ Khải hướng dẫn