010100127501 - Kỹ thuật điện tử số - Lớp: DHTI13A1HN - Hoc ky I - NH 2021 2022

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Trần Thị Hường

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 3-4 - Ngày 04/01/2022