- Môn thi: 0101001429 - Kỹ thuật lập trình

- Lớp: DHKM15A2HN - Nhóm 2

- Từ tiết: 7 - 10 Ngày 05/01/2022

- Phòng: https://meet.google.com/yje-kwou-hxf