Phòng Thi: Xử Lý Tín Hiệu Số

Lớp: DHTI15A7HN, Ngày 4.1.2021, T10-12, N2

Phòng chung: https://meet.google.com/sau-ftoq-ife