0101001139 - Trường điện từ và anten - Lớp:  DHDT13A2HN - Hoc ky I - NH 2021 2022

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Trần Thị Thu Hường

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 7-10 - Ngày 06/01/2022