010100189022 - Xử lý tín hiệu số - Lớp: DHTI15A21HN - Hoc ky I - NH 2021 2022 

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Châu Thanh Phương

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 4-6 - Ngày 11/01/2022