010100189018 - Xử lý tín hiệu số - Lớp:
DHTI15A17HN - Hoc ky I - NH 2021 2022 

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Lê Tuấn Đạt

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 4-6 - Ngày 14/01/2022