010100177902_Thực hành Lắp đặt điện _DHDI14A2HN_N1_HK2_2122_HN_GV: Nguyễn Thùy Dung

Thời gian: thứ 2 tiết 1- 6 theo thời khóa biểu

links meet: https://meet.google.com/fzj-rvcf-jbq