Học phần trang bị những nội dung sau: Giới thiệu chung về hệ thống Trang bị điện – Tự động hoá (TBĐ – TĐH) trên các máy công nghiệp; những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống TBĐ – TĐH trên các máy công nghiệp; phân tích đặc điểm các chuyển động, yêu cầu công nghệ và các mạch điện trong các máy gia công kim loại điển hình.....