- Các bạn SV kiểm tra địa chỉ email do nhà trường cung cấp
- Đường link cố định trên google meet: 

https://meet.google.com/irh-aqdg-whr

- Khi tham gia học các bạn Sv đổi theo mẫu nhà trường đã thông báo

- Mọi thắc mắc liên hệ với thày theo số điện thoại: 0913108869