Thực hành Điện cơ bản 
Tiết 1- 6 thứ 5 hàng tuần

Link lớp học: 

https://meet.google.com/sam-phce-ybu