Thực hành Lắp đặt điện_DHDI14A1HN

Lịch học: Tiết 7-12 thứ 5 hàng tuần

Link lớp học: 

https://meet.google.com/sam-phce-ybu