Trang bị điện 1_DHDI13A1ND

Lịch học: Tiết 4-6 thứ 2 và Tiết 3-4 thứ 4 hàng tuần

Link lớp học: 

https://meet.google.com/sam-phce-ybu