Thực hành  Lắp đặt điện_DHDI14A1ND

Lịch học: Tiết 7-12 thứ 2 hàng tuần

Link lớp học: 

https://meet.google.com/sam-phce-ybu