Môn học: Kế toán tài chính 2

- Lớp: DHKT14A4HN

- Thời gian học:  Thứ 6 (tiết 10-12) bắt đầu học từ 15h00' - 17h25' (SV đăng nhập trước 10p để ổn định lớp)

- Link tham gia:  https://meet.google.com/grr-bfta-gfg

- Để thuận tiện trong quá trình lên lớp, sinh viên đổi tên email khi tham gia lớp học bao gồm: Họ và tên_Mã sinh viên.

Kế toán tài chính 2 là học phần kiến thức chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán. Học phần trang bị các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cho sinh viên về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ của doanh nghiệp; kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.