Lớp học phần Kiểm toán căn bản dành cho lớp ĐHKT14A10HN