Xử lý tín hiệu -  Lophoclai_caithien_Dientu_DH_HK2.21.22_HN - Hoc ky II

Phòng: https://meet.google.com/nzt-fcqx-oqc

Họ tên CBCT1: Phạm Anh Tuấn

Họ tên CBCT2: Đặng Khánh Toàn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 8 - Ngày 23/04/2022