Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ và cấu tạo tác dụng các bộ phận chính của thiết bị in hoa, xử lý hoàn tất vật liệu dệt.