Học phần thống kê du lịch là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chung cuả ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành quản trị Du lịch và lữ hành. Học phần Thống kê du lịch giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thống kê tiềm năng du lịch, kết quả hoạt động du lịch, về cơ sở vật chất kỹ thuật, về lao động tiền lương, tài chính trong doanh nghiệp du lịch.