Môn học: Thực tập Kế toán tài chính 3

Lớp: DHKT13A1HN

Giờ học: Thứ 6 (Tiết 1 - 4) & Thứ 7 (Tiết 4 - 6)