Học phần Tin học Ứng dụng kế toán giúp sinh viên có kiến thức kỹ thuật tính toán chuyên sâu ứng dụng phần mềm Excel trong ghi chép và tổng hợp kế toán DN