Học phần Tin học ứng dụng kế toán  Sinh viên những kiến thức kỹ thuật tính toán  chuyên sáu ứng dụng phần mềm Excel  trong ghi chép tổng hợp và Báo cáo kế toán DN