Học phần Tin học ứng dụng kế toán giúp Sinh viên có kiến thức kỹ thuật tính toán chuyên sâu ứng dụng phần mềm Excel trong nhập liệu, theo dõi tổng hợp báo cáo sổ sách kế toán DN