Thực tập kế toán tài chính 1 là học phần thuộc thực tập khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán. Học phần này được bố trí thực hiện sau học phần Kế toán tài chính 1 và các học phần kiến thức cơ sở.

Nội dung chính của học phần là trang bị kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cho sinh viên nhằm hiện nhiệm vụ kế toán các phần hành: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích the lương; kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông qua việc lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết; ghi sổ kế toán tổng hợp và phản ánh các chỉ tiêu kinh tế liên quan vào Báo cáo tài chính.