Môn học: 010100127504_Kỹ thuật điện tử số

Lớp: DHTI14A10HN

Tiết: 1-2 thứ 3

Link meet: https://meet.google.com/jfu-zzeh-cqi