Môn học: 010100127505_Kỹ thuật điện tử số

Lớp: DHTI14A11HN

Tiết: 1-2 thứ 5

Link meet:  https://meet.google.com/jfu-zzeh-cqi