Môn học: 010100127413_Hệ điều hành

Lớp: DHKM14A1HN

Tiết: 7,8,9 thứ 5

Link phòng học: https://meet.google.com/jfu-zzeh-cqi