Môn học: Thực tập Kỹ thuật tương tự - số

Lớp: DHDT13A2HN

Tiết: 7-12 (12h30-17h30) thứ 4 và tiết 1-6 (7h-12h) thứ 6

Link meet: https://meet.google.com/jfu-zzeh-cqi