Mã lớp học phần: 010100121504

Lớp: DHMT15A2HN

Môn học: Kiến trúc máy tính

Thời gian: Tiết 1-3, thứ 3