Mã lớp học phần: 010100115606

Môn: Kỹ thuật đồ họa máy tính

Lớp: DHTI14A11HN

Thời gian: Tiết 3-4, thứ 5