Mã lớp học phần: 010100115613

Môn: Kỹ thuật đồ họa máy tính

Lớp: DHTI14A9N

Phòng học: https://meet.google.com/wkb-ckbu-bjc

Tiết: 1-2 Thứ 6