Mã lớp học phần: 010100115612

Môn: Kỹ thuật đồ họa máy tính

Lớp: DHTI14A8N

Phòng học: https://meet.google.com/wkb-ckbu-bjc

Tiết: 5-6 Thứ 6