Lớp: DHDE14AHN 
Tiết : 7,8,9 - Thứ 3
Tiết: 8,9 - Thứ 5
Link phòng học: