Học phần Cấu tạo vải là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo và một số tính chất cơ bản của các kiểu dệt vải dệt thoi và vải dệt kim; phương pháp luồn sợi, điều go trên máy dệt tùy theo kiểu dệt vải dệt thoi.