An toàn lao động ngành dệt là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ dệt. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động, đặc điểm và những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn sản xuất ngành sợi, dệt, nhuộm, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị ngành sợi, dệt, nhuộm.