Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về các chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận chính trên các thiết bị ở mỗi công đoạn chuẩn bị sợi dệt; các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng các cuộn bán thành phẩm và đến độ đứt sợi ở mỗi công đoạn chuẩn bị dệt.