Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại vật liệu dệt tới sinh viên ngành Công nghệ Sợi Dệt