Nội dung học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về bán thành phẩm và thành phẩm trong các công đoạn gia công sợi, dệt, nhuộm; các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm sợi, dệt, nhuộm hiện nay ở Việt Nam.